Privacy verklaring(AVG)

In het kader van de wet “Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG)” is per 25 mei 2018 de onderstaande privacyverklaring van toepassing. Met deze nieuwe wet komt de oude “Wet Bescherming Persoonsgegevens(WPB)” te vervallen. Voor meer informatie over de nieuwe wet AVG, klik hier.

Privacy verklaring

GH Verzekeringen & Hypotheken respecteert de privacy van haar prospects, klanten, ex-klanten en gebruikers van deze website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. In deze privacy verklaring leest u hoe wij om gaan met uw persoonsgegevens, in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming(AVG).

Verwerking persoonsgegevens

GH Verzekeringen & Hypotheken verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een overeenkomst welke wij met u hebben. Daarnaast zijn wij vanuit wet- en regelgeving verplicht om bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Zodra wij aanvangen met onze dienstverlening aan u, en u aan ons persoonsgegevens verstrekt zullen wij deze verwerken in onze systemen. Deze persoonsgegevens verwerken wij ten behoeve van:

 • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan;
 • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, kredieten, spaarrekeningen enz;
 • Het communiceren met onze relaties;
 • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen(witwassen of identiteitsfraude);
 • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen.

De persoonsgegevens die wij verzamelen zijn

 • Uw naam, adres en andere contactgegevens;
 • Klantgegevens zoals uw geboortedatum, nationaliteit, beroep en burgerlijke staat;
 • Uw identificatiegegevens zoals uw legitimatiebewijs(met BSN nummer);
 • Uw bankrekeninggegevens;
 • Uw financiële gegevens en inkomensgegevens;
 • Gegevens van de te verzekeren objecten;
 • Gegevens van uw eventuele huidige hypotheek;
 • Gegevens van het onderpand voor uw hypotheek;
 • Gegevens over uw eventuele leningen en andere verplichtingen;
 • Gegevens van de leningovereenkomst die u bij ons aangaat.

Beveiliging & bescherming

Wij beschermen de ons toevertrouwde gegevens met behulp van technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact met ons op nemen.

Website

Als u het contactformulier op onze website invult of ons een e-mail stuurt, worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als dat nodig is om u contactverzoek of e-mail volledig te beantwoorden en af te handelen.

Onze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Een cookie is een eenvoudig klein bestand dat met pagina’s van onze website wordt meegestuurd en door uw internetbrowser wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer. Deze cookies worden onder andere gebruikt om de website beter te laten functioneren en om de website te kunnen analyseren. U kunt op uw PC, tablet of mobiele telefoon de geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen uw browserinstellingen uw browsergeschiedenis te wissen. Overigens maakt onze website geen gebruik van “tracking cookies”. Dit zijn cookies die bezoeken tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen.

Hoe gebruiken wij de van u ontvangen gegevens?

Wij gebruiken de gegevens om een analyse van uw financiële situatie te maken. Hieruit volgt dan ons advies over welke maatregelen u kunt nemen om de door u gewenste financiële zekerheid te realiseren. Dat kan betrekking hebben op de opbouw van uw pensioen, het verzekeren van bepaalde risico’s of het verkrijgen van een financiering.

Zowel in het kader van het opstellen van dit advies als wanneer u ons vraagt onderdelen van dit advies uit te voeren, kan het voorkomen dat wij contact moeten zoeken met verzekeraars, geldverstrekkers, expertisebureaus, arbeidsdeskundigen en anderen die relevant zijn bij de uitvoering van de voor u te realiseren financiële zekerheid.

Bij verzekeraars en geldverstrekkers gaat het dan om de gegevens die deze instellingen wensen te ontvangen om te kunnen bepalen of en zo ja onder welke condities zij aan u een offerte willen uitbrengen voor een verzekering of krediet. Bij expertisebureaus gaat het om uw contactgegevens en de gegevens die nodig zijn om de waarde van uw pand of andere bezittingen te kunnen taxeren. Bij arbeidsdeskundigen gaat het om uw contactgegevens, zodat de arbeidsdeskundige in het kader van een aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering contact met u kan zoeken.

Wij geven de van u ontvangen persoonsgegevens alleen aan derden door in het kader van de door u aan ons gegeven opdracht om bepaalde werkzaamheden voor u te verrichten. Wij geven alleen de gegevens aan deze derden door voor zover zij deze gegevens ook echt nodig hebben om de door ons gevraagde werkzaamheden voor u uit te voeren.

Bewaartermijnen

Wij bewaren de persoonsgegevens die wij verwerken niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze verzameld zijn, dan wel op grond van de wet is vereist. Doorgaans zal dit zijn tot vijf jaar na het beëindigen van onze dienstverlening en/of het uitvoeren van een contract cq overeenkomst.

Uw rechten

U kunt ons vragen om de persoonsgegevens die wij verwerken in te zien, dan wel in een overzicht kosteloos ontvangen. Als het overzicht dat wij verstrekken niet juist is, kunt u ons schriftelijk vragen de gegevens te wijzigen. U kunt ons ook vragen om de door u verstrekte persoonsgegevens in digitale vorm aan een derde, bijvoorbeeld uw accountant, bank of advocaat, over te dragen of door te zenden. Indien u niet langer wilt dat wij bepaalde gegevens in onze administratie hebben geregistreerd, dan kunt u ons verzoeken deze gegevens te verwijderen. Uiteraard voldoen wij in dat geval aan uw verzoek, met inachtneming van eventuele gerechtvaardigde belangen van ons bedrijf die zich tegen verwijderen van gegevens verzetten. Wij hebben in deze privacyverklaring aangegeven op welke wijze wij de van u ontvangen gegevens gebruiken. Mocht u op enig moment dit gebruik willen beperken, dan kunt u ons dit laten weten en zullen wij aan uw verzoek voldoen. Indien wij van derden persoonlijke informatie van u ontvangen, dan informeren wij u over de bron van wie wij informatie ontvangen hebben. Ook kunt u bezwaar maken als wij uw persoonsgegevens gebruiken voor andere doeleinden dan die wij hier beschrijven.

Indien u ons bepaalde informatie niet geeft of ons beperkt in het gebruik

Het opstellen van een goed financieel advies kunt u vergelijken met het maken van een puzzel. Er zijn vele, afzonderlijke stukjes die bij het begin van onze werkzaamheden allemaal door elkaar liggen. Hebben wij alle stukjes tot onze beschikking, dan slagen wij er bijna altijd in om de puzzel op te lossen en u een compleet beeld te schetsen. Maar wanneer u ons bepaalde informatie niet wenst te verstrekken of ons beperkingen oplegt in het gebruik hiervan, dan missen wij een of meerdere “stukjes” van de puzzel. Soms is dat niet onoverkomelijk om u toch een bepaald eindplaatje te kunnen schetsen. Wij zullen u er dan wel op wijzen, dat in dit advies bepaalde gaten kunnen zitten omdat wij niet over alle informatie konden beschikken en wat de consequenties hiervan voor u kunnen zijn. Missen wij te veel informatie, dan kunnen wij geen verantwoord advies opstellen en zullen wij u informeren dat wij onze werkzaamheden voor u niet kunnen uitvoeren.

Delen met derden

Om uitvoering te kunnen geven aan onze advies-, bemiddelings- en schaderegelingsfunctie kan dit betekenen dat wij gegevens, inclusief persoonsgegevens, delen met andere aanbieders, schade-experts, schade-herstelbedrijven, taxateurs, juristen, arbeidsdeskundigen, reïntegratiebedrijven, zorgverleners, KiFiD en toezichthouders. Dit gebeurt op basis van een contract cq overeenkomst die wij met u hebben of op basis van een wettelijke grondslag. U heeft bij deze ontvangers van uw persoonsgegevens dezelfde rechten als binnen ons kantoor. Tevens zijn op onze website social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten uw persoonsgegevens. U bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van uw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze verantwoordelijkheid, zodoende zijn wij hiervoor niet aansprakelijk.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens om gaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat u van deze websites gebruik maakt.

Heeft u vragen of klachten?

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Als u er toch niet met ons uitkomt, heeft u op grond van de privacywetgeving ook het recht om een klacht in te dienen bij de privacy toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Onze contactgegevens

GH Verzekeringen & Hypotheken
Postbus 94
8400 AB GORREDIJK
Tel.nr.: +31 513 – 82 05 11
E-mail: info@ghvh.nl
Website: www.ghvh.nl

Wijzigingen

Wij behouden ons het recht voor deze Privacyverklaring aan te passen. Wanneer u onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, bent u van deze wijziging(en) op de hoogte.

Klik hier om onze privacy verklaring te downloaden